ALGEMENE VOORWAARDEN Coco Michelle

Vanaf heden hanteren wij de volgende algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn er om zowel jou als cliënt en ons als ondernemer te beschermen. Mochten er onduidelijkheden zijn kan er contact opgezocht worden via michelledejong-hbl@hotmail.nl

Datum: 01-05-2023

 

Artikel 1 – Definities

 1. Coco Michelle de Jong gevestigd te Hoogblokland, KvK-nummer 86574779, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Cliënt of opdrachtgever.
 3. Diensten: De diensten die Coco Michelle de Jong aanbiedt. Online trainingen, coaching en personal training met als doel autonomiteit te vergroten.
 4. Partijen: Dienstverlener en de cliënt samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 6. De website die door Coco Michelle gebruikt wordt is www.cocomichelle.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Coco Michelle de Jong, elke Overeenkomst tussen Coco Michelle de Jong en de opdrachtgever en op elke dienst die door Coco Michelle wordt aangeboden. Alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten/contacten en leveringen van diensten of goederen door of namens de dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Resultaten zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van de dienstverlener. Maximale inzet van de cliënt is vereist voor het beste resultaat.

Artikel 3 – Aanmelding

 1. De aanmelding als cliënt van Coco Michelle vindt plaats door het contract volledig in te vullen en te ondertekenen. Het contract zal verstreken worden na aanmelding via de contactgegevens op de website van Coco Michelle.
 2. Indien de cliënt jonger is dan 18 jaar op de startdatum van het Online Coachingstraject of Personal training, dient een van de ouders/voogden te ondertekenen. 

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum en voor startdatum van het online coachingstraject / personal training betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. Betaling van de dienst gaat via een maandelijkse factuur die je via je opgegeven e-mailadres zult ontvangen.
 2. Betaalt de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft cliënt in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt. Wanneer cliënt in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van dienstverlener op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 6. Er is geen terugkerende maandelijkse betaalverplichting na de eerste drie maanden, je kunt na 3 voltooide betalingen de dienst maandelijks beëindigen.
 7. Je dient wel tijdig je coach te berichten als je de volgende periode niet door wilt. Er is 1 maand opzegtermijn aanwezig bij het stoppen van de coaching.
 8. Indien ingeplande optionele diensten zoals Personal Training of de maandelijkse call niet 24 uur voor aanvang van de training worden afgemeld, dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid. Een nieuwe afspraak kan ingepland worden met de desbetreffende coach, Coco Michelle.

Artikel 5 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Artikel 6 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener cliënt tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Cliënt heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 6. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven te verhogen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door cliënt en Informatieplicht

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Cliënt is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover cliënt dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt cliënt niet, niet tijdig, of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van cliënt.
 6. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de cliënt (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Coco Michelle.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat cliënt vrij om de opdracht aan dienstverlener op elke gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer cliënt de opdracht intrekt, is cliënt verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen cliënt en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (met minimale contractsduur van 3 maanden), tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet cliënt dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener cliënt hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens cliënt niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens cliënt geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens cliënt kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

Artikel 17 – Risico en Aansprakelijk

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 3. Het gebruikmaken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet, is geheel voor eigen risico van de cliënt. Coco Michelle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Bij twijfel over veiligheid of het uitvoeren van oefeningen, zoek dan consult bij de coach.
 4. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Coco Michelle toe is geheel op risico van de cliënt.
 5. Coco Michelle is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Coco Michelle schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Coco Michelle maakt slechts suggesties en heeft hierin een adviserende rol. Mocht er besloten worden dat het traject mogelijk niet toereikend genoeg is of er de hulp van een medisch specialist nodig is, zal dit ook aangeraden worden aan de cliënt.
 6. Indien de cliënt toestemming geeft, wordt een samenwerking met de geziene medisch specialisten aangemoedigd (bijvoorbeeld met een fysiotherapeut of diëtiste).

Artikel 18 – Aansprakelijkheid cliënt

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De cliënt vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Klachtplicht

 1. Cliënt is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. In geval van klachten met betrekking tot Coco Michelle is het mogelijk om contact te zoeken via het contactformulier op de website.

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieërd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Cliënt verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Cliënt houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan betrokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De cliënt zal alle inhoud van de correspondentie, mails en zijn/haar voorgeschreven schema’s vertrouwelijk houden.
 3. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die op het moment dat de cliënt deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  1. Waarvan cliënt kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  1. Die cliënt van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan cliënt te verstrekken;
  1. Die door cliënt openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijk plicht.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en de periode van drie jaar na het eindigen hiervan.

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt cliënt het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt cliënt ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €450 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €65 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Coco Michelle de Jong heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en zal de cliënt hiervan op de hoogte stellen.

Hoogblokland, 01-05-2023

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden?